Nemocničný/á
manažér/ka
zmeny

videobg left

Nový typ pozície v rámci nemocníc Svet zdravia a v SR celkovo s cieľom zabezpečiť vysokú úroveň klinických kompetencií a efektívnu medziodborovú spoluprácu. Úlohou pozície je aj manažment zdrojov (rozloženie zdravotníckeho personálu naprieč nemocnicou) ako aj manažment lôžkovej kapacity, akútnych príjmov a prekladov 24 hodín/7 dní v týždni (práca je na zmeny).

Náplň, právomoci a zodpovednosti

 • Zaisťuje optimálne rozloženie zdravotníckeho personálu v nemocnici prispôsobovaním obsadenosti zmien jednotlivých ošetrovateľských jednotiek ideálne v rámci príbuzných odborov
 • Spolu-zodpovedá za efektivitu manažmentu lôžkovej kapacity (vyťaženie / uvoľňovanie lôžok)
 • Zodpovedá za aktualizáciu informácií v NIS, organizáciu, koordináciu a manažment zdrojov pre prípad akútnych príjmov a prekladov
 • Operatívne monitoruje čakacie doby na urgentnom príjme, v prípade potreby posilňuje zdroje počas zmeny
 • Zodpovedá za mobilizáciu všetkých stupňov personálu nemocnice v prípade núdze a mimoriadnych situácií alebo incidentov
 • Smeruje a vedie všetky úrovne zdravotníckych pracovníkov k poskytovaniu ošetrovateľskej starostlivosti najvyššej kvality a v kompletnom súlade s nariadeniami, internými predpismi nemocnice a platnými ošetrovateľskými štandardmi
 • Podieľa sa na tvorbe, optimalizácii a aktualizácii konceptu kontinuálneho vzdelávania a adaptačného procesu
 • Efektívne komunikuje s ostatnými nemocničnými manažérmi/kami, ošetrovateľským, medicínskym a prevádzkovým manažmentom
 • Aktívne prispieva k projektom zvyšovania kvality, dodržiavania ošetrovateľských štandardov a účastní sa nemocničných/ošetrovateľských komisií
 • Zúčastňuje sa na multidisciplinárnych poradách a poradách s vedením a reportuje výsledky vzdelávania, poprípade výsledky operatívnych kontrol kvality ošetrovateľskej starostlivosti
 • V neprítomnosti vedúcej sestry dohliada na dodržiavanie ošetrovateľských štandardov, nariadení a interných predpisov, poprípade robí okamžité korekcie s team leaderom
 • Môže pôsobiť ako interný/á audítor/ka, spolupodieľa sa na kontrole kvality a včasnosti ošetrovateľskej dokumentácie a poskytuje sestrám v zmene konštruktívnu spätnú väzbu
 • Je priamo podriadený/á riaditeľovi/ke ošetrovateľstva
 • Práca je na zmeny (24 hodín / 7 dní v týždni)

 

Požiadavky na zamestnanca/kyňu

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

 • VŠ II. stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore ošetrovateľstvo, ak vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa bolo získané v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore ošetrovateľstvo
 • Odborná spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva v niektorom zo špecializačných odborov (Manažment a administrácia v oblasti zdravia; Odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve Master of Public Health; Zdravotnícky manažment a financovanie) alebo najmenej pätnásťročnú odbornú prax
 • Výhodou je špecializácia v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti, alebo v niektorom zo špecializačných odborov, nie je však podmienkou či rozhodujúcim kritériom a zvážime kandidátov s akoukoľvek špecializáciou
 • Výhodou je Certifikát interného audítora, nie je však podmienkou či rozhodujúcim kritériom

 Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • Výhodou je skúsenosť na rôznych oddeleniach (špeciálne ARO, OAIM, urgent)
 • Komunikačné zručnosti (empatická a profesionálna komunikácia)
 • Flexibilita – neustále zlepšovanie a chuť na sebe pracovať
 • Strategické myslenie (skúsenosť s tvorbou procesov či strategických plánov)
 • Výborné organizačné schopnosti a skúsenosť s plánovaním zdrojov či personálu
 • Schopnosť riešiť krízové situácie a rýchle rozhodovanie sa aj pod tlakom
 • Vítaná prax v klinickej edukácii
 • Vítaná prax pri výkone interných auditov
 • Samostatnosť, spoľahlivosť a morálna bezúhonnosť
 • Veľmi dobrá skúsenosť s prácou na PC
 • Preukázateľná orientácia v právnych predpisoch a usmerneniach v oblasti poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti a pracovného práva podľa Zákonníku práce

Informácia: Podľa zákona sme povinní zverejňovať minimálnu mzdu pre inzerované pozície.
Pre pozíciu „NMZ/MO“ je ponúkaná minimálna mzda násobok koeficientu náročnosti pozície 1,1 a priemernej mzdy v hospodárstve za predchádzajúce dva roky.
Naša ponuka môže byť vyššia v závislosti od Vašich skúseností, školení, kvalifikácie a odbornej praxe. Konkrétna mzda je stanovená po osobnom pohovore.
V nemocnici novej generácie Bory chceme odmeňovať spravodlivo, zohľadňujeme hodnotu, ktorú kolegovia môžu priniesť do tímu ako aj situáciu na trhu.

Do výberového konania sa môžete zapojiť zaslaním svojho životopisu a označením názvu pozície, o ktorú máte záujem v poznámke, cez náš kontaktný formulár.

 • Vložiť CV