Tri stredné zdravotnícke školy získali vzdelávací grant

Budúce sestry z troch tried stredných zdravotníckych škôl absolvovali v tomto období školenia komunikačných zručností či zvládania stresu, exkurzie v novopostavenej michalovskej nemocnici alebo si mohli vyskúšať asistovať pri málo frekventovanom ošetrovateľskom výkone podľa vlastného výberu. Získali totiž vzdelávací grant od Nemocnice novej generácie Svet zdravia Bory v Bratislave, ktorej spustenie prevádzky je naplánované na začiatok roka 2022.

„Pre kvalitné fungovanie každej nemocnice sú sestry kľúčové. Ich prácu si veľmi vážime a aj preto ich chceme podporiť v získavaní schopností a zručností už počas štúdia. Zároveň veríme, že zatraktívnenie zdravotníckej výučby, napríklad aj poskytnutím zaujímavých aktivít navyše, môže prispieť k zvýšeniu záujmu o toto štúdium a k skvalitneniu prípravy študentov na prax,“ vysvetľuje Jana Palenčárová, personálna riaditeľka Nemocnice novej generácie Svet zdravia Bory.

„V rámci školení študentom ponúkame možnosť absolvovať i zaujímavé školenia, ktoré sestrám, ale aj pacientom napomôžu k dobrej vzájomnej komunikácii a ktoré dnes nie sú súčasťou osnov v školách. Práve sestry sú však srdcom zdravotnej starostlivosti, pre pacientov často priateľmi a dôverníkmi a mali by teda rozvíjať i svoje tzv. mäkké zručnosti,“ doplnila Palenčárová.

Písali motivačné listy a dopĺňali komiksy

Nemocnica sa minulý rok rozhodla namiesto jednej triedy udeliť grant trom, a to tretiakom zo Strednej zdravotníckej školy (SZŠ) sv. Vincenta de Paul v Topoľčanoch, tretiakom SZŠ v Trnave a štvrtákom SZŠ v Považskej Bystrici. Podmienkou bolo napísanie motivačného listu. Študenti mali zároveň za úlohu aj kreatívne doplniť text do komiksu zo zdravotníckeho prostredia. Dokumenty následne posudzoval manažment budúcej nemocnice na Boroch.

„Sme kolektív cieľavedomých a šikovných žiakov plne otvorených novým poznatkom, ktoré by nám rozšírili obzory a pomohli zabezpečiť kvalitu našej budúcej práce. Nechýba nám zapálenie a túžba po zdokonaľovaní sa, po učení sa novým postupom a technikám zavádzaných v zdravotníctve,“ napísali vo svojom motivačnom liste tretiaci z topoľčianskej strednej zdravotníckej školy, ktorí prichádzajú na praktické vyučovanie i na oddelenia Nemocnice Svet zdravia Topoľčany.

Študenti v rámci grantu absolvovali exkurziu v novej michalovskej nemocnici, ktorej prevádzka bola spustená v decembri 2017, aby sa dozvedeli, ako funguje moderné ošetrovateľstvo. Mohli detailne spoznať moderný systém ošetrovateľskej starostlivosti či prácu s robotickou prípravovňou liekov. V michalovskej nemocnici teda lieky pre pacientov nepripravujú manuálne sestry. Nová nemocnica Bory totiž prinesie nové možnosti, ale aj nové požiadavky na sestry, a to i v oblasti ovládania technológií a nových ošetrovateľských postupov.

Študenti sa zároveň zúčastnili školení, počas ktorých sa naučili, ako komunikovať s pacientom či zvládať stresové situácie. Taktiež mali možnosť vyskúšať si asistovať pri ošetrovateľskom výkone podľa vlastného výberu, s ktorým bežne neprichádzajú do kontaktu. Zároveň im je v rámci grantu garantované pracovné miesto v novej bratislavskej nemocnici, ktorej otvorenie je plánované na začiatok roka 2022. Grant minulý rok získalo celkovo 60 študentov.

Nemocnica novej generácie Svet zdravia Bory bude možnosť získať grant ponúkať budúcim sestrám aj tento rok na jeseň.

Pozývame Vás na workshop a prehliadku vzorovej pacientskej izby

Pozývame Vás na workshop a prehliadku vzorovej pacientskej izby

TÉMY WORKSHOPOV:

 • Komunikácia s ťažkým pacientom
  5. 11. 2019 o 16:00
 • Novinky v ošetrovateľskom procese Nemocnice novej generácie Bory
  12. 11. 2019 o 16:00
 • Medicínske a technologické novinky Nemocnice novej generácie Bratislava Bory
  9. 12. 2019 o 16:00

Aj keď sa Nemocnica novej generácie Bratislava Bory bude otvárať až začiatkom roka 2022, radi by sme už teraz priblížili našim budúcim sestrám a lekárom, ako bude vyzerať bežný lôžkový štandard v našej nemocnici, a preto sme otvorili vzorovú pacientsku izbu, ktorá sa nachádza na Strednej zdravotníckej škole, Strečnianska 18 v Bratislave.

Príďte nahliadnuť do nových priestorov aj Vy a zároveň využite možnosť poprechádzať sa po novej nemocnici prostredníctvom virtuálnej reality. Zoznámite sa a porozprávate s vedením, oboznámite sa s kultúrou a spôsobom práce v Nemocnici novej generácie Bratislava Bory.

Radi sa s Vami stretneme na niektorom z workshopov. Pozvánka je platná pre Vás a Vašich kolegov.

Dajte nám o sebe vedieť a potvrďte svoju účasť na e-mailovej adrese: asistentka.bory@svetzdravia.com

Pozývame Vás na workshop a prehliadku vzorovej pacientskej izby

Pozývame Vás na workshop a prehliadku vzorovej pacientskej izby

TÉMY WORKSHOPOV:

 • Komunikácia s pacientom
  15. 10. 2019 o 16:00
 • Technologické novinky Nemocnice novej generácie Bratislava Bory
  23. 10. 2019 o 16:00
 • Novinky v ošetrovateľskom procese
  24. 10. 2019 o 16:00

Aj keď Nemocnica novej generácie Bratislava Bory bude v plnej prevádzke až v januári 2022, radi by sme už teraz priblížili našim budúcim sestrám a lekárom, ako bude vyzerať bežný lôžkový štandard v našej nemocnici, a preto v októbri slávnostne otvárame vzorovú pacientsku izbu, ktorá sa nachádza na Strednej zdravotníckej škole, Strečnianska 18 v Bratislave.

Príďte nahliadnuť do nových priestorov aj Vy a zároveň využite možnosť poprechádzať sa po novej nemocnici prostredníctvom virtuálnej reality. Zoznámite sa a porozprávate s vedením, oboznámite sa s kultúrou a spôsobom práce v Nemocnici novej generácie Bratislava Bory.

Radi sa s Vami stretneme na niektorom z workshopov. Pozvánka je platná pre Vás a Vašich kolegov.

Dajte nám o sebe vedieť a potvrďte svoju účasť na e-mailovej adrese: asistentka.bory@svetzdravia.com

Budúce sestry sa môžu uchádzať o vzdelávací grant

Jeho súčasťou je napríklad aj školenie komunikačných zručností

Študenti ošetrovateľstva sa môžu od dnešného dňa uchádzať o vzdelávací grant. Nemocnica novej generácie Bory v Bratislave, ktorej spustenie prevádzky je naplánované na začiatok roka 2022, ponúka 20 budúcim sestrám možnosť získať finančnú podporu na svoje štúdium. Súčasťou grantu je aj príležitosť vyskúšať si uskutočniť menej frekventovaný ošetrovateľský výkon podľa vlastného výberu, absolvovať školenie komunikačných zručností a zvládania stresových situácií či oboznámiť sa s fungovaním Nemocnice novej generácie v Michalovciach. Budúce sestry, ktoré sa chcú stať sestrami novej generácie, môžu o grant požiadať najneskôr do polovice septembra.

„Pre kvalitné fungovanie každej nemocnice sú sestry kľúčové. Ich prácu si veľmi vážime a aj preto ich chceme podporiť už počas štúdia. Zároveň im ponúkame možnosť v rámci grantu absolvovať i zaujímavé školenia, ktoré sestrám, ale aj pacientom napomôžu k dobrej vzájomnej komunikácii. Práve sestry sú totiž srdcom zdravotnej starostlivosti, pre pacientov často priateľmi a dôverníkmi a mali by teda rozvíjať i svoje tzv. mäkké zručnosti,“ vysvetľuje Jana Palenčárová, personálna riaditeľka Nemocnice novej generácie Bory, ktorá vyrastá v rámci siete Svet zdravia v Bratislave.

Grant môžu získať študenti štvrtého ročníka odboru praktická sestra, prvého až tretieho ročníka odboru diplomovaná všeobecná sestra a bakalárskeho stupňa vysokoškolského štúdia ošetrovateľstva a zdravotníckych odborov. Mesačné štipendium je vo výške 100 eur a vybraným študentom sa bude vyplácať počas školského roka až do konca trvania štúdia. Súčasťou grantu sú aj workshopy a školenia, v rámci ktorých sa študenti budú mať možnosť bezplatne naučiť, ako komunikovať s pacientom, zvládať stres a pracovné zmeny či vytvárať tímy, dozvedia sa o novinkách v ošetrovateľstve v zahraničí i o medzinárodnej akreditácii ošetrovateľského procesu. Aj preto štipendium nesie názov Vzdelávací grant: Sestra novej generácie.

Dvadsať budúcich sestier bude mať tiež možnosť si pod profesionálnym vedením vyskúšať uskutočniť menej frekventovaný ošetrovateľský výkon podľa ich výberu. Študenti dostanú príležitosť nazrieť aj do michalovskej nemocnice novej generácie, ktorá bola spustená do prevádzky koncom roka 2017. Môžu detailne spoznať moderný klastrový systém ošetrovateľskej starostlivosti, prácu s robotickou prípravovňou liekov či platformu IBM Watson for Oncology, v rámci ktorej majú onkológovia možnosť overiť si správnosť navrhovanej liečby aj pomocou umelej inteligencie.

Všetkých 20 budúcich sestier bude mať zároveň garantované pracovné miesto v novej nemocnici na bratislavských Boroch, ktorej otvorenie je plánované na začiatok roka 2022.

Nová nemocnica Bory prinesie nové možnosti, ale aj nové požiadavky na sestry, a to i v oblasti ovládania technológií a nových ošetrovateľských postupov. Budúcim sestrám chceme ukázať, ako moderné ošetrovateľstvo už dnes dobre funguje v michalovskej nemocnici, kde napríklad lieky pre pacientov nepripravuje sestra, ale robotický automat,“ podotýka Palenčárová.

Záujemcovia o grant na štúdium sa môžu do 15. septembra prihlásiť prostredníctvom online registračného formulára, ktorý nájdu na www.nova-nemocnica.sk/grant. Je potrebné priložiť životopis, motivačný list a priemer známok z predchádzajúceho ročníka. Zaslané dokumenty bude následne do konca septembra vyhodnocovať odborná komisia zložená zo zástupcov vedenia škôl, manažmentu novej nemocnice na Boroch a hlavných odborníkov v oblasti ošetrovateľstva zo siete Svet zdravia.

Podmienkou pre získanie grantu je absolvovanie desaťdňovej prázdninovej praxe v jednej zo zdravotníckych zariadení ProCare a Svet zdravia na západnom Slovensku do konca školského roka 2019/2020 a po ukončení štúdia ročné pracovné pôsobenie v sieti ProCare a Svet zdravia (vrátane novej bratislavskej nemocnice).

Aké inovácie prináša do zdravotníctva nová nemocnica na Boroch?

Detailnú prezentáciu inovatívnych technológií Nemocnice novej generácie Bratislava-Bory spracovala spravodajská televízia TA3 vo svojej relácii TECHPEDIA. Dozviete sa v nej, ako funguje robotizovaná centrálna prípravovňa liekov a autonómne logistické vozidlá na prepravu medicínskeho materiálu v priestoroch novej budovy.

Sme veľmi radi, že náš projekt získal veľkú pozornosť a pozitívnu spätnú väzbu zo strany verejnosti. Je to potvrdenie toho, že Bratislava a celé Slovensko potrebuje čo najskôr novú špičkovú koncovú nemocnicu.

 

Videoreportáž z tlačovej konferencie a z najväčšieho technologického festivalu IXPO

Koncom apríla sme médiám a verejnosti oficiálne predstavili nemocnicu novej generácie, ktorá vyrastá na bratislavských Boroch.

Počas tlačovej konferencie a najväčšieho technologického festivalu IXPO sme prezentovali viacero technologických inovácií, ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou tohto projektu. Výrazne pomôžu nielen pri liečbe pacientov, ale uľahčia prácu aj samotnému zdravotníckemu personálu.

V našej videoreportáži Vám priblížime dianie na spomínanej tlačovej konferencii. Uvidíte tiež, ako sme pomocou rozšírenej virtuálnej reality prezentovali novú nemocnicu na festivale IXPO.

 

Na bratislavských Boroch vyrastá nemocnica novej generácie

14 špičkových operačných sál, urgentný príjem novej generácie, osem intímnych pôrodných izieb namiesto boxov, robotická prípravovňa liekov, zdravotná starostlivosť organizovaná v multidisciplinármych programoch, inovatívne procesy a moderné rádiodiagnostické vybavenie, jednolôžkový štandard pre pacienta či liečivé prostredie. Aj taká bude prvá koncová nemocnica novej generácie siete Svet zdravia, ktorá práve vyrastá na bratislavských Boroch.

Nemocnica bude pripravená prevziať zodpovednosť aj za tých najnáročnejších pacientov z celého Slovenska. Poskytovať bude plánovanú i akútnu zdravotnú starostlivosť na najvyššej európskej úrovni, ktorá bude plne hradená z verejného zdravotného poistenia. Výstavba nemocnice odštartovala minulý rok a spustenie plnej prevádzky je naplánované na január 2022. Najväčšia súkromná investícia do zdravotníctva sa vyšplhá na 240 miliónov eur.

Skupina Penta je  otvorená spolupráci so štátom pri snahe zlepšiť poskytovanie ústavnej zdravotnej starostlivosti v Bratislave, ale nie vo forme majetkovej spoluúčasti nemocnice na Boroch. Tú chce dokončiť a prevádzkovať pod hlavičkou Svetu zdravia.

„Naše regionálne nemocnice, novopostavená moderná nemocnica v Michalovciach a pripravovaná prvá koncová nemocnica na Boroch sú najlepším príkladom toho, ako skupina Penta pozitívne mení slovenské zdravotníctvo. Často sme príkladom pre ostatných, keď zavádzame inovatívne medicínske a prevádzkové procesy, ktoré zvyšujú kvalitu zdravotnej starostlivosti a bezpečnosť pacienta. Vieme, že aj v slovenských podmienkach sa dá dosiahnuť európska úroveň a dnes som hrdý na to, čo sme už dokázali a kam naše zdravotníctvo posúvame,“ hovorí Eduard Maták, partner v Penta Investments, ktorej súčasťou je sieť nemocníc Svet zdravia.

Vyše 480 miliónov eur pre slovenské zdravotníctvo

Od vstupu do zdravotníckeho segmentu do konca roka 2018 investovala Penta do svojich zdravotníckych zariadení a poisťovne viac ako 190 miliónov eur. Financie vložila do rekonštrukcií nemocničných priestorov, obnovy zdravotníckych technológií a tiež splatila nedoplatky prevzatých nemocníc na odvodoch, ktoré sama nevytvorila. Do roku 2023 spolu s ďalšími plánovanými investíciami vrátane výstavby bratislavskej nemocnice vloží Penta do slovenského zdravotníctva vyše 480 miliónov eur. Na Slovensku je tak suverénne najväčším zdravotníckym investorom.

„Naše zdravotnícke spoločnosti hospodária dlhodobo vyrovnane a takmer celý ich zisk reinvestujeme späť do ich rozvoja a skvalitňovania služieb. Keďže však bola nemocničná sieť na Slovensku desiatky rokov zanedbávaná, súkromné investície nad rámec dosiahnutého zisku sú z hľadiska jej reálneho zlepšenia nevyhnutnými. Som rád, že ako dlhodobý investor sme v tomto smere príkladom, čo demonštruje aj projekt výstavby novej koncovej nemocnice na Boroch,“ dodal Eduard Maták.

Šesť medicínskych programov a 35-tisíc hospitalizácií ročne

„Nemocnica na Boroch sumarizuje to najlepšie, čo sme sa dosiaľ počas prevádzky našich 17 regionálnych nemocníc a výstavby nemocnice v Michalovciach naučili. Má byť prvou voľbou pre obyvateľov spádovej oblasti a zároveň sa zameriavať i na náročné diagnózy, a to najmä z oblasti chirurgických a intervenčných výkonov zameraných na onkologické, neurovaskulárne, kardiovaskulárne a traumatologicko-ortopedické výkony, ktoré sa bežne na Slovensku nevykonávajú. To si vyžaduje špičkovú medicínsku techniku a prístrojové vybavenie, moderné ošetrovateľské postupy a erudovaný odborný personál, hovorí generálny riaditeľ siete nemocníc Svet zdravia a siete polikliník ProCare Vladimír Dvorový.

Nemocnica bude zastrešovať takmer všetky medicínske odbory. Nosnú činnosť však bude tvoriť šesť hlavných klinických interdisciplinárnych programov, na ktorých sa budú podieľať odborníci viacerých špecializácií. Patrí medzi nich starostlivosť o matku a dieťa, srdcovocievne ochorenia, cievne mozgové ochorenia, onkologické ochorenia, úrazové lekárstvo a program pre poruchy metabolizmu a trávenia. V novej nemocnici sa však budú liečiť aj všetky bežné choroby, čiže i cukrovka, vysoký krvný tlak alebo žlčníkové ťažkosti. Pri koncipovaní zamerania nemocnice sa ale projektový tím sústredil predovšetkým na najčastejšie príčiny chorobnosti a úmrtnosti slovenskej populácie, na základe ktorých určil spomínané hlavné medicínske programy. Nemocnica bude v prípade potreby pripravená aj na zapojenie sa do národného transplantačného programu a podporovať chce i vedu a výskum.

Päťpodlažná budova nemocnice je navrhnutá s vysokým dôrazom na efektivitu prevádzky. Na prvom nadzemnom podlaží budú sústredené predovšetkým ambulancie, diagnostika, urgentná starostlivosť, centrálny odber laboratórnych vzoriek, pracovisko dialýzy, hlavná recepcia a obchodné prevádzky. Na druhom zriadia operačné sály, pôrodnicu, oddelenia intenzívnej starostlivosti a pracoviská jednodňovej starostlivosti so samostatnou recepciou. Na treťom a štvrtom podlaží budú umiestnené lôžkové oddelenia a piate bude tvoriť technické zázemie budovy. Na jedinom podzemnom podlaží budú sústredené činnosti nukleárnej medicíny a rádioterapie, podporné zdravotnícke a logistické prevádzky, školiace centrum a kuchyňa. Na streche budovy zriadia heliport. Nemocnica bude mať vyše 400 lôžok. Ročne plánuje uskutočniť 35-tisíc hospitalizácií a 350-tisíc ambulantných vyšetrení.

Vracajú sa zo zahraničia domov

Cieľovo plánuje nemocnica zamestnávať vyše 1200 ľudí, z toho bude približne 250 lekárov a 800 sestier a ošetrovateľov. Vzhľadom na svoje zameranie a špecifické postavenie má záujem o najskúsenejších odborníkov v jednotlivých medicínskych špecializáciách, akých ponúka pracovný trh. Osobitnú kategóriu predstavujú slovenskí lekári a sestry pôsobiaci v zahraničí, ktorých chce pritiahnuť späť domov. Mnohí z nich sa začali zaujímať o novú nemocnicu skôr, ako odštartovala jej samotná výstavba. S viacerými už Svet zdravia spolupracuje na konzultačnej báze. V rámci klinických skupín sa svojimi odbornými znalosťami a praktickými skúsenosťami priamo podieľajú na koncepte budúcej nemocnice. Jedným z nich je aj MUDr. Roman Hunák.

„Hnevá ma, koľko mladých lekárov bolo nútených v posledných rokoch z rôznych dôvodov zo Slovenska odísť alebo na Slovensku ani nezačali pracovať. Tendencia je, žiaľ, stúpajúca a doteraz to málokoho zaujímalo. Preto som prijal ponuku konzultanta Sveta zdravia s cieľom prinavrátiť aspoň časť lekárov naspäť do vlasti. Verím, že práve nemocnica novej generácie v Bratislave môže byť projektom, ktorý umožní kariérny a osobnostný rast jednotlivca i pracovných kolektívov,“ hovorí MUDr. Roman Hunák, ktorý dnes pôsobí ako zástupca primára na klinike ortopédie a úrazovej chirurgie v nemeckom meste Greiz.

MUDr. Hunák vyštudoval všeobecné lekárstvo na Univerzite Komenského v Bratislave, má dve atestácie z chirurgie a tretiu z úrazovej chirurgie.  Okrem odborných stáží na Slovensku a vo Viedni začal kariéru v Bánovciach nad Bebravou, neskôr sa vrátil do domovského Trenčína. V roku 2003 sa pre nevyhovujúce podmienky v slovenskom zdravotníctve a pre obmedzené možnosti odborného rozvoja rozhodol odísť do Nemecka. V priebehu 16 rokov si tam vyskúšal prácu pre troch zamestnávateľov, súkromného aj verejných.

Mzdové odmeňovanie pracovníkov novej nemocnice bude konkurencieschopné nielen z hľadiska celoslovenského priemeru, ale aj v rámci Bratislavy. Svet zdravia však má predovšetkým záujem o lekárov a sestry, ktorí berú svoju profesiu ako poslanie pre pacienta a chcú byť nositeľmi zmien v zdravotníctve. Významným benefitom najmä pre ošetrovateľské pozície bude možnosť cenovo dostupného bývania v novej ubytovni a bytoch neďaleko nemocnice v časti Bory. S náborom zamestnancov chce Svet zdravia začať budúci rok.

Futuristický objekt

Nemocnica získala právoplatné stavebné povolenie v júli minulého roka, v auguste sa začalo s jej výstavbou a do konca tohto roka by mal byť dostavaný železobetónový skelet. Budova s hrubou podlahovou plochou takmer 53-tisíc štvorcových metrov bude evokovať obraz futuristického objektu, ktorý možno chápať aj ako symbol novej generácie zdravotnej starostlivosti na Slovensku. Architektonický návrh budovy vychádza z medicínskych procesov, ktoré sa budú v nemocnici uplatňovať s dôrazom na vysoký komfort a bezpečnosť pacientov. Jeho autorom je holandské štúdio Dutch Health Architects, ktoré vyhralo medzinárodné výberové konanie a má za sebou už vyše 80 projektov nemocníc po celom svete.

Súčasťou nemocničného areálu bude parkovisko pre pacientov a  návštevníkov s kapacitou 473 miest. V prípade jeho plnej obsadenosti verejnosť bude môcť využiť aj veľkokapacitné parkovisko pri obchodnom centre Bory Mall vzdialené niekoľko minút chôdze, ktoré bude prepojené s nemocnicou stromovou alejou.

Nemocnica novej generácie Bratislava vyrastá v mestskej časti Lamač na severozápade Bratislavy. Bude súčasťou novovznikajúcej štvrte, kde už niekoľko rokov Penta prevádzkuje obchodno-zábavné centrum Bory Mall a vo výstavbe je i obytný komplex Bory Home.

Čo prináša nemocnica novej generácie na Boroch?

Moderná architektúra

Päťpodlažná budova nebude mať klasický nemocničný vzhľad. Bude ju tvoriť monoblok s centrálnou spojnicou medzi jednotlivými krídlami hrebeňového tvaru. Dominantným  prvkom vstupnej časti bude presklená fasáda cez dve podlažia so vstupným turniketom, veľkou centrálnou recepciou a otvoreným schodiskom. Nemocnicu bude tvoriť veľa okien a presklených plôch, ktoré nebudú chýbať ani na operačných sálach. Charakteristickým znakom nemocnice bude plastická fasáda, pričom fasádne panely budú tvarované do písmena V a  každý bude mať iný uhol zakrivenia.

Liečivé prostredie

Účelom veľkých presklených častí je umožniť dennému svetlu čo najviac preniknúť do interiéru nemocnice, čo je jedným z hlavných pilierov liečivého prostredia. Jednotlivé átriá nemocnice sú navrhnuté ako veľké otvorené priestory dotvorené záhradnou architektúrou na rôzne témy a poslúžia aj ako intuitívny navigačný prvok pri pohybe návštevníkov vo vnútri budovy. Interiérový dizajn vychádza z tzv. Practice Proof Design a tvorí ho drevo, zeleň a pastelové farby, ktoré upokojujúco pôsobia na ľudskú psychiku. Nemocnica bude mať tiež zelené strechy, ktoré budú okrem estetického účelu prínosom aj z hľadiska energetických úspor a klimatickej pohody vo vnútri budovy.

Robotický automat na prípravu liekov a QR kódy

Významnú technologickú inováciu bude predstavovať centrálna prípravovňa liekov. Tento koncept využívaný v moderných európskych nemocniciach bol už úspešne odskúšaný aj v michalovskej nemocnici siete Svet zdravia. Lieky pre pacientov nebudú manuálne pripravovať sestry, ale lekári ich predpíšu elektronicky cez nemocničný informačný systém. Na základe toho robotický automat pripraví pre každého pacienta na určený čas balíček s predpísanými dávkami a označí ho jedinečným QR kódom, aby nedošlo k zámene. Zabalenie kombinácie liekov určených pre konkrétneho pacienta potrvá rádovo len niekoľko sekúnd. Proces prípravy liekov bude samozrejme podliehať niekoľkým stupňom kontroly. A predtým, než sestra podá pacientovi liek, musí zosnímať najprv svoj vlastný identifikačný čiarový kód, následne identifikačný kód na náramku pacienta, ktorý dostal pri prijatí na hospitalizáciu a na záver aj identifikačný kód balíčka.

Urgentný príjem novej generácie

Moderný urgentný príjem bude nadštandardne vybavený a bude fungovať na princípoch uplatňovaných v anglosaských krajinách, čím získajú pacienti v akútnom ohrození života vyššiu šancu na prežitie. Jeho súčasťou budú dve resuscitačné úrazové jednotky, tzv. crashrooms, s priamym prepojením na rádiodiagnostické pracoviská, ako aj priestory pre 24-hodinovú observáciu pacientov. V rámci urgentnej starostlivosti sa budú uplatňovať moderné procesy zahŕňajúce triáž, čiže triedenie pacientov podľa závažnosti ich zdravotného stavu. Pre akútne cievne mozgové a srdcové príhody a úrazy budú pripravené rýchle urgentné cesty na diagnostické pracoviská a operačné sály. Integrovanou súčasťou oddelenia budú vyšetrovne, zákrokové miestnosti, sádrovňa a komfortné priestory pre expektáciu pacientov.

Pôrodné izby namiesto boxov 

Pôrody budú prebiehať v intímnom prostredí v špeciálne zariadených ôsmich pôrodných izbách hotelového štandardu, ktoré budú vybavené ako plnohodnotné pôrodné sály. Nastávajúce mamičky v nich strávia celý pôrod – od prvej pôrodnej fázy až po popôrodný „bonding“. Rodička sa tak nebude musieť nikam presúvať. V prípade, že sa nevyskytnú komplikácie, matku po pôrode prevezú na štandardnú izbu. Samozrejmosťou počas celého pôrodu bude prítomnosť blízkej osoby. S ohľadom na bezpečnosť rodičky a novorodenca sa bude v tesnom susedstve s pôrodnicou nachádzať sekčná operačná sála, ktorá je súčasťou centrálneho operačného traktu. Nemocnica bude mať i oddelenie intenzívnej neonatologickej starostlivosti pripravené riešiť aj komplikované prípady.

 Top medicínske technológie

 • tri systémy počítačovej tomografie (z nich jeden na oddelení rádioterapie)
 • 2 pracoviská magnetickej rezonancie PET/CT prístroj
 • SPECT-CT prístroj
 • dva lineárne urýchľovače pre rádioterapiu (v podzemí za bezmála meter hrubými betónovými múrmi a dverami s oloveným opláštením)
 • 14 technologicky nadštandardne vybavených operačných sál, z nich:
  • jedna hybridná sála pre náročné cievne výkony vybavená angiolinkou
  • jedna sekčná sála pre pôrody cisárskym rezom
  • jedna operačná sála prispôsobená aj pre potreby detského pacienta
 • päť intervenčných sál pre neurovaskulárnu intervenciu, koronárnu intervenciu a intervenciu na periférnych cievach
 • 24 izieb multiodborovej intenzívnej starostlivosti pre dospelých
 • 10 intenzívnych inkubátorov pre novorodencov v samostatných boxoch
 • 9 inkubátorov pre intermediálnu starostlivosť
 • centrálna prípravovňa liekov s robotickým automatom na dávkovanie liekov
 • samonavádzacie robotické vozidlá slúžiace na rozvoz medicínskeho materiálu
 • moderný systém potrubnej pošty

Oddelené logistické toky

Priestorové riešenie budovy je navrhnuté tak, aby zaručovalo rýchlu dostupnosť všetkých pracovísk  s presne zadefinovanými  logistickými tokmi. Pacientske, návštevnícke, zamestnanecké a materiálové toky budú od seba navzájom značne odčlenené. Od hlavného vchodu do budovy bude tiež oddelený urgentný príjem, služobné vstupy pre zamestnancov či vjazd do logistického centra.  Bežný návštevník v nemocnici bude ruch logistiky, pohyb medicínskeho personálu a hospitalizovaných pacientov vnímať v minimálnej miere. Nemocnica bude mať tiež veľmi jednoduché organizačné členenie, takže pacienti i návštevníci budú chodiť po chodbách len na krátke vzdialenosti. Architektúra budovy rovnako umožňuje  v prípade epidémií efektívne izolovať jednotlivé  časti nemocnice.

Plávajúce lôžka

Nemocnica bude mať celkovo vyše 400 lôžok, z nich asi 280 sa bude nachádzať priamo na lôžkových oddeleniach. Využívať sa pritom bude systém tzv. plávajúcich lôžok. Pri tradičnej organizačnej štruktúre má každé oddelenie k dispozícii vymedzený počet lôžok, čo však spôsobuje problémy, keď treba hospitalizovať viac pacientov, než sú jeho kapacitné možnosti. Lôžka na iných oddeleniach pritom môžu byť voľné.

Len jednolôžkové izby  

Všetky izby budú jednolôžkové a nadštandardne vybavené. Steny medzi chodbou a izbami budú vybavené presklenými posuvnými dverami a presklenými panelmi, vďaka čomu bude mať personál priamy dohľad nad pacientmi a centrálny priestor bude presvetlený. Intimita pacienta na izbe bude zabezpečená prostredníctvom ovládania vnútrookenných žalúzií. Každá izba bude disponovať vlastnou toaletou a sprchou. Veľkosť izby a jej zariadenie je navrhnuté tak, aby umožnila pohodlné prespanie a pobyt sprevádzajúcej osoby počas celej doby hospitalizácie. Na každom z lôžkových podlaží budú štyri ošetrovacie jednotky a stanovištia sestier. Medzi izbami bude široký centrálny multifunkčný priestor, ktorý bude slúžiť pre stretávanie sa pacientov, mobilizačné cvičenia a ďalšie aktivity.

Namiesto kúrenia sálavé panely

Na izbách nebudú klasické radiátory ani podlahové vykurovanie. Technologickou vychytávkou budú sálavé panely, čo je moderná technológia zabezpečujúca pomerne rýchlu  reakciu na požadovanú zmenu teploty v priestore. Ide o veľkoplošné výhrevné telesá s hladkým hygienickým povrchom integrované do stropnej konštrukcie. Toto riešenie eliminuje negatívny vplyv na užívateľa spôsobený prúdením vzduchu v priestore a z hľadiska hygienických štandardov patrí medzi najlepšie, keďže nevyužíva pre výmenu tepla cirkuláciu vzduchu v priestore. V letných mesiacoch sa takéto sálavé panely budú starať o ochladzovanie a v zime o vykurovanie interiéru. Vyšetrovne, komunikačné a iné pobytové priestory budú vybavené progresívnou technológiou stropných chladiacich  a vykurovacích trámov.

Infotainmentové zariadenie v izbách

Každý pacient má mať na izbe k dispozícii multifunkčné infotainmentové zariadenie, čiže monitor na pohyblivom ramene zavesený nad posteľou. Okrem toho, že bude slúžiť na komunikáciu so sestrou a ako zábavné centrum s káblovou televíziou a prístupom na internet, bude sa využívať aj na medicínske účely. Bude previazané s nemocničným informačným systémom, takže personál bude môcť jeho prostredníctvom robiť záznamy do chorobopisu, nechať si zobraziť rádiodiagnostické  snímky a výsledky laboratórnych vyšetrení alebo názorne vysvetliť pacientovi priebeh liečebného procesu. Pacient si cez obrazovku bude môcť zároveň prezerať svoj liečebný plán, zobrazovať jedálny lístok, čítať oznamy nemocnice alebo objednávať doplnkové služby. Ak to pacientovi diagnóza dovolí, aj sendvič či kávu si bude môcť objednať rovno z postele a nechať si ich doniesť až na izbu.

Koniec Bludnému Holanďanovi

Pacienti sa na vyšetrenia budú objednávať telefonicky alebo elektronicky cez aplikáciu či internet, čo je zásadná zmena oproti súčasnosti. Po príchode do nemocnice sa pacient zaeviduje na centrálnej recepcii a od tejto chvíle sa o neho nemocnica už postará. Keď dnes príde pacient na vyšetrenie, často sa z neho stáva Bludný Holanďan. Presúva sa po budove a nemá istotu, či je na správnom mieste. Netuší, čo bude nasledovať po vstupnom vyšetrení a na koho sa má ďalej obrátiť.

Zdravotná starostlivosť sa bude v novej nemocnici poskytovať tzv. integrovaným spôsobom. Pacient bude teda vopred vedieť, aké vyšetrenia a zákroky ho čakajú a všetky úkony mu nemocnica zabezpečí. Bude tak odbremenený od vyhľadávania špecialistu či vyšetrenia vo vlastnej réžii. Medicínska starostlivosť bude zároveň založená na zásade jeden lekár – jeden pacient. To znamená, že počas celej doby hospitalizácie bude pacient vedieť, kto je jeho ošetrujúci lekár, ktorý zodpovedá za jeho liečbu od začiatku do konca.

Nemocnica bez papierov

Nemocnica bude mať komplexný informačný systém podporujúci mobilné aplikácie pre personál aj pacientov, ktorý je vyvinutý špeciálne pre jej potreby. Systém bude automatizovať a digitalizovať klinické i neklinické procesy, ktoré pracovníkom zaberajú zbytočne veľa času. Jednoduchý prístup k medicínskym dátam umožní vytvárať analýzy, štatistiky a klinické štúdie, ako aj zavádzať nové typy liečby. Pacienta bude systém evidovať počas celého pobytu v nemocnici, takže lekári a sestry z rôznych pracovísk o ňom budú mať komplexný prehľad (kde sa nachádza, aké absolvoval vyšetrenia, aké zákroky ho ešte čakajú, aké má výsledky laboratórnych testov a rádiologických vyšetrení a pod.). Systém tiež pomôže precíznejšie plánovať hospitalizácie, operácie, zdravotnícky materiál, krv, lieky či stravu a zároveň umožní vytvárať pre lekárov a sestry konkrétne úlohy s funkciou zasielania notifikácií. Nemocnica bude pripravená ako bezpapierová, prípadne sa stane bezpapierovou v okamihu, keď to legislatíva bude umožňovať.

Neautokratické riadenie

 Nová nemocnica bude primárne postavená na využívaní spoločných kapacít, ako sú plávajúce lôžka, univerzálne ambulantné vyšetrovne či zdieľanie ošetrovateľského a iného personálu. Najmä však bude fungovať podľa jednotných medicínskych, ošetrovateľských, bezpečnostných a kvalitatívnych štandardov. S tým úzko súvisí aj zmena v riadení pracovísk. Keďže sa nebude môcť uplatňovať typická hierarchická organizácia oddelení, rozhodujúcou bude jednoznačne stanovená  kompetenčná štruktúra, v ktorej budú mať všetky pracovné pozície presne určené úlohy a právomoci, ktoré budú merateľné. V novej nemocnici sa zmenia kompetencie primárov a ich hlavnou  úlohou bude zabezpečenie rozvoja svojho odboru a tímovej  spolupráce. Eliminuje to zaužívané autokratické spôsoby manažovania oddelení. Navrhované riešenie je kombináciou prvkov nemeckého a anglosaského spôsobu riadenia.

Autonómne postavenie sestier

V porovnaní so súčasným stavom sestry získajú pomerne rozsiahlu mieru autonómie v riadení a organizovaní svojej činnosti. Kým doteraz o všetkom rozhodoval lekár, po novom bude sestra jeho partnerom. Lekár aj sestra si každý budú robiť svoju prácu. Budú navzájom spolupracovať a vymieňať si informácie, ale každý bude mať svoj diel zodpovednosti za pacienta. V tomto budú ich úlohy nezastupiteľné. Inými slovami, lekári budú liečiť a sestry ošetrovať. Odstrániť tradičnú hierarchiu si bude vyžadovať kvalifikovaný personál, ktorý bude správnym spôsobom motivovaný.

Tréningové stredisko

Nemocnica bude klásť veľký dôraz na vzdelávanie a výcvik svojho zdravotníckeho personálu. Bude tiež pripravená stať sa  výučbovou základňou pre postgraduálne a doktorandské štúdium lekárov či pregraduálne vzdelávanie medikov a sestier. Pre tréning procesov, výučbu a vzdelávanie medicínskeho personálu a študentov sa bude využívať multifunkčné školiace stredisko, ktorého súčasťou bude okrem iného aj tréningová operačná sála či tréningové pracovisko intenzívnej starostlivosti s kompletným prístrojovým vybavením.

Potrubná pošta s rýchlosťou päť metrov za sekundu

V podzemnom podlaží sa bude nachádzať celé technické zázemie pre systém modernej potrubnej pošty. Tá bude zabezpečovať rýchlu a bezpečnú prepravu či už odobratých vzoriek biologického materiálu alebo vybraných liečiv. Kapsule v pneumatickom potrubí sa budú pohybovať rýchlosťou až päť metrov za sekundu, takže z ktoréhokoľvek miesta nemocnice sa dostanú do laboratórií maximálne v rozmedzí jednotiek minút. Potrubná pošta bude primárne slúžiť na rozvoz biologického materiálu a niektorých liečiv, ale rovnako sa bude dať využiť aj na prepravu dokumentov, hoci v tomto prípade bude jej prínos postupne upadať, keďže strategickým zámerom je bezpapierová nemocnica.

Inteligentné výťahy

Prepravu osôb a materiálu medzi jednotlivými podlažiami bude zabezpečovať osem výťahov s obojstranným otváraním dverí. Výťahový systém zabezpečí, že sa nepovolané osoby nedostanú do priestorov, kde by sa nezdravotníci nemali dostať. Zároveň umožní prioritné jazdy. Službukonajúci lekár povolaný k resuscitácii pacienta bude mať absolútnu prednosť. Okamžite sa mu pristaví najbližší voľný výťah a bez zastávky ho odvezie na požadované miesto. Výťah vezúci sanitára s nemocničným odpadom taktiež nezastaví nikomu inému, aby nedošlo ku kontaminácii. Takýchto scenárov bude do systému zakompovaných viacero.

7 princípov Nemocnice novej generácie Bratislava

ORIENTÁCIA NA PACIENTA

 • jednolôžkový štandard na všetkých izbách vrátane intenzívnej starostlivosti s vlastným sociálnym zariadením;
 • moderný infotainment/TV s pripojením na wifi na každej izbe;
 • zapojenie rodinných príslušníkov do systému zdravotnej starostlivosti – možnosť prítomnosti blízkych počas hospitalizácie, integrovaná starostlivosť na jednotke neonatologickej intenzívnej starostlivosti (spoločný pobyt matky a dieťaťa);
 • integrovaný prístup k poskytovaniu zdravotnej starostlivosti s plánovaním a manažmentom pacienta aj po prepustení z hospitalizácie;
 • nemocnica bez bolesti – zameranie všetkých medicínskych procesov na elimináciu zbytočnej bolesti;
 • pôrodnica novej generácie s pôrodnými izbami v hotelovom štandarde umožňujúcimi prítomnosť blízkej osoby počas celej doby pôrodu;

ZLEPŠOVANIE MEDICÍNSKYCH PROCESOV

 • zdieľaná lôžková kapacita naprieč špecializáciami (systém plávajúcich lôžok);
 • centralizácia intenzívnej starostlivosti – zvyšovanie bezpečnosti pacienta efektívnejším využívaním odborného personálu a technológií;
 • centrálny urgentný príjem s komplexným zabezpečením diagnostiky, expektácie a multidisciplinárnej starostlivosti (II. typ);
 • bezpečná identifikácia pacientov pomocou čiarových kódov;
 • centrálna prípravovňa perorálnych a intravenóznych liekov (CPL);
 • vysoká bezpečnosť procesu medikácie – elektronická preskripcia s kontrolou interakcií, automatizovaná príprava jednotlivej dávky, podanie liečby cez identifikáciu pacienta a lieku čiarovým kódom;
 • štandardizovaná zdravotná starostlivosť (definované politiky a štandardné operačné postupy);
 • ambícia akreditovať poskytovanie zdravotnej starostlivosti medzinárodnými externými autoritami (SAK ČR, JCI USA);

EFEKTÍVNA PREVÁDZKA

 • päťpodlažná budova navrhnutá s vysokým dôrazom na efektivitu prevádzky a skvalitnenie poskytovanie starostlivosti;
 • využívanie spoločných kapacít, ako sú plávajúce lôžka, univerzálne ambulantné vyšetrovne či zdieľanie ošetrovateľského a iného personálu;

PRIPRAVENOSŤ NA BUDÚCI ROZVOJ A NA NEOČAKÁVANÉ SITUÁCIE

 • lokalita nemocnice je pripravená na jej prípadné rozšírenie;
 • architektúra budovy umožňuje napríklad v prípade epidémií efektívne izolovať jednotlivé časti nemocnice;

LIEČIVÉ PROSTREDIE

 • veľké presklené časti, steny a okná, ktoré umožnia, aby do interiéru nemocnice vstúpilo čo možno najviac denného svetla;
 • optimistické dizajnové prvky a interiérové riešenie, ktoré vzbudzuje pocit pohodlia, komfortu a spokojnosti;
 • akcent na drevo, zeleň a pastelové farby, ktoré pôsobia upokojujúco na psychiku človeka;
 • tvar budovy, ktorý ponúkne atraktívne pohľady aj do okolitého prostredia; átria navrhnuté ako veľké otvorené priestory dotvorené záhradnou architektúrou na rôzne témy, ktoré budú slúžiť aj ako intuitívny navigačný prvok pri pohybe návštevníkov vo vnútri budovy;
 • zelené strechy, ktoré okrem estetického účelu budú prínosom aj z hľadiska energetických úspor a klimatickej pohody vo vnútri budovy;

NEMOCNICA BEZ PAPIEROV

 • strategickým cieľom je nový nemocničný informačný systém podporujúci mobilné aplikácie pre personál aj pacientov;
 • jednoduchý prístup k medicínskym dátam, ktoré umožnia vytvárať analýzy, štatistiky a klinické štúdie, ako aj zavádzať nové typy liečby;
 • systém podporí automatizáciu niektorých procesov, zlepší manažment, zjednoduší administratívu a prispeje k odbúraniu byrokracie;
 • systém bude evidovať pacienta počas celého pobytu v nemocnici, takže lekári a sestry z rôznych pracovísk o ňom budú mať komplexný prehľad (kde sa nachádza, aké absolvoval vyšetrenia, aké zákroky ho ešte čakajú, aké má výsledky laboratórnych testov a rádiologických vyšetrení a pod.);
 • systém pomôže precíznejšie plánovať hospitalizácie, operácie, zdravotnícky materiál, krv, lieky či stravu a zároveň umožní vytvárať pre lekárov a sestry konkrétne úlohy s funkciou zasielania notifikácií;
 • nemocnica bude pripravená ako bezpapierová, prípadne sa stane bezpapierovou v okamihu, ako to legislatíva bude umožňovať;

OPTIMALIZÁCIA LOGISTICKÝCH TOKOV

 • priestorové riešenie budovy prispôsobené požiadavkám na maximálnu efektívnosť prevádzkových procesov;
 • veľmi krátke dobehové vzdialenosti s presne zadefinovanými medicínskymi procesmi a logistickými tokmi;
 • pacientske, návštevnícke, zamestnanecké a materiálové toky navzájom značne odčlenené;
 • urgentný príjem, služobné vstupy pre zamestnancov či vjazd do logistického centra oddelené od hlavného vchodu do budovy;
 • bežný návštevník v nemocnici ruch logistiky, pohyb medicínskeho personálu a hospitalizovaných pacientov vníma v minimálnej miere vďaka funkčnej architektúre a nastaveniu prevádzkových procesov;
 • špeciálny kontajnerový systém na prepravu biologického materiálu, stravy, bielizne a pod. podľa najprísnejších hygienických štandardov;

Premiéra Nemocnice novej generácie v Bratislave

Pozývame vás na IXPO – najväčší technologický festival na Slovensku, ktorý sa uskutoční v dňoch 26. – 28. apríla 2019 na Tyršovom nábreží v Bratislave. Nemocnica novej generácie bude mať na tomto podujatí veľkú verejnú premiéru. Využite jedinečnú príležitosť sa osobne zoznámiť s týmto unikátnym projektom a vyskúšať si nevšedné medicínske technológie priamo v prezentačnom stánku.

Dohodnite si stretnutie

Pozývame vás na osobné stretnutie v našom stánku so zástupcami projektového tímu Nemocnice novej generácie Bratislava Bory.

Virtuálna realita

Poprechádzajte sa po hybridnej operačnej sále, zapnite si televízor v pacientskej izbe alebo si zahrajte virtuálnu hru a ochráňte našu nemocnicu pred baktériami.

CPL – Centrálna prípravovňa liekov

Oboznámte sa s technologickou inováciou, ktorá zvyšuje bezpečnosť pacientov a kvalitu prípravy liekov.

AGV – Automated guided vehicle

Predstavíme vám automaticky riadené logistické vozidlo slúžiace na rozvoz medicínskeho materiálu.

Viac o bohatom programe technologického festivalu IXPO nájdete na: www.ixpo.sk.

Tešíme sa na spoločné stretnutie.

V Michalovciach začali búrať starý chirurgický pavilón, nahradí ho nová poliklinika

V areáli Nemocnice Svet zdravia Michalovce dnes začali búrať starý chirurgický pavilón. Na jeho mieste totiž vyrastie nová budova polikliniky, ktorá skoncentruje nemocničné ambulancie, poskytne zázemie pre zamestnancov a vytvorí aj priestor pre ďalšie pracoviská. Ďalšia investícia prichádza rok po dostavbe novej michalovskej nemocnice. Všetky práce súvisiace s demoláciou by mali skončiť do polovice januára budúceho roku.

„Tešíme sa, že rok po slávnostnom otvorení novej michalovskej nemocnice, sa môžeme pustiť do ďalšej práce. Tak, ako sme vlani avizovali, starý chirurgický pavilón nahradí nová budova polikliniky, ktorá poskytne neporovnateľne lepšie podmienky pre našich pacientov i zamestnancov,“ uviedol riaditeľ Nemocnice Svet zdravia Michalovce Marián Haviernik.

 Prvé práce sa začali už v polovici októbra, kedy boli demontované napríklad okná či PVC krytiny, keďže tie nemôžu byť likvidované ako bežný stavebný odpad. Po odstrojení budovy sa dnes začína samotná asanácia objektu od horného poschodia po suterén.

„Keďže práce budú prebiehať za plnej prevádzky susediacej nemocnice, v prvom rade sa budeme snažiť minimalizovať hlučnosť a prašnosť. Všetky práce sa teda budú vykonávať s ohľadom na zachovanie komfortu a bezpečnosti našich pacientov. Táto fáza projektu je veľmi náročná, a preto by sme radi poprosili o zhovievavosť a trpezlivosť aj všetkých obyvateľov Michaloviec,“ zdôraznil riaditeľ.

Asanácia objektu bude trvať mesiac

Zvýšenú prašnosť by malo počas demolačných prác do značnej miery regulovať jednak vodné delo a tiež trysky na kropenie vodou pri práci, ktoré sú umiestnené na demolačnom stroji. Taktiež, búrací mechanizmus demontuje stavebné časti postupným rozoberaním demolačnými kliešťami, čo minimalizuje hlučnosť.

 „Aj vďaka tomu, že sme minulý rok postavili novú, modernú budovu nemocnice, kde sú samozrejmosťou plastové okná, vonkajšie žalúzie či vzduchotechnika, pacienti nebudú obťažovaní hlukom a prachom zo staveniska. Občasne môžu pocítiť len minimálne vibrácie,“ podotkol riaditeľ.

Práce budú prebiehať od pondelka do soboty medzi 7.00 a 18.00 h. Asanácia objektu by mala trvať do polovice decembra, následne do polovice januára budúceho roku sa budú ešte odvážať posledné zvyšky stavebnej sute. Odpad bude odseparovaný a jeho betónová časť by mohla byť ešte po predrvení opätovne využitá na zásypy pri stavbe nového objektu. Búracie práce bude realizovať Demonta Košice, ktorá pred troma rokmi odstraňovala aj skelet nedostavaného pavilónu, na mieste ktorého dnes stojí nová michalovská nemocnica.

Nová budova v roku 2021

Nový pavilón polikliniky by mali začať stavať v polovici budúceho roku a jeho spustenie do prevádzky je naplánované na začiatok roku 2021. Navrhovaný objekt v tvare obdĺžnika budú tvoriť jedno podzemné a štyri nadzemné podlažia. Poliklinika bude zároveň prepojená s novou budovou nemocnice, a to dvojpodlažným spojovacím traktom.

Novopostavený objekt prioritne skoncentruje nemocničné ambulancie, ale aj poskytne zázemie pre zamestnancov a vytvorí priestor pre ďalšie pracoviská. Predbežná cena investície do výstavby budovy je vyše 5 miliónov eur bez DPH.